...een moment geduld...

Uitvoering wegsleepregeling

Wegbeheerders en overheden schakelen ons regelmatig in om wegsleepregelingen of verplaatsingen uit te voeren. Wij volgen daarbij de afgesproken verordening op, waarin is vastgesteld wie er verantwoordelijk is voor het wegslepen van het voertuig en waar het voertuig wordt opgeslagen. Alle kosten die hierbij komen kijken, worden waar gewenst verhaald op de kentekenhouder van het voertuig. Daar wij als organisatie slechts de uitvoerende partij van de wegsleepregeling zijn, hebben wij geen invloed op de opdracht tot het wegslepen zelf. Dit is aan de opdrachtgever in kwestie. Kentekenhouders dienen dan ook daar een eventueel bezwaar aanhangig te maken. Voordat wij een voertuig afgeven, dienen de kosten als benoemd in de verordening te zijn voldaan.

Voertuig weggesleept?

Bezwaar maken? Neem contact op met de opdrachtgever. Wilt u uw voertuig ophalen neem dan direct contact met ons op

Onze tariefopbouw voor wegsleepverordeningen

De kosten voor een wegsleepverordening bestaan meestal uit wegsleepkosten of voorrijdkosten, bewaarkosten per dag na het eerste etmaal en eventueel een afgiftevergoeding als het voertuig buiten kantoortijden wordt opgehaald. Voor voertuigen zwaarder dan 3500 kg gelden uurtarieven. Soms kunnen er extra kosten bijkomen, zoals milieukosten, taxatiekosten en kosten voor demontage en afvoer.

 • Wegsleepkosten of voorrijdkosten in tarieftijd 1*
 • Toeslag wegsleepkosten indien tarieftijd 2* (ook bij voorrijdkosten)
 • Intakevergoeding + bewaarkosten 1e etmaal bij aankomst op bewaarplaats
 • Bewaarkosten per dag voor elk volgend etmaal
 • Afgiftevergoeding indien voertuig in tarieftijd 2 wordt afgehaald.
  *Voor voertuigen zwaarder dan 3500kg gelden uurtarieven.
Veel gestelde vragen over de uitvoering wegsleepregeling
Wegsleep vanaf eigen terrein

Als uw (bedrijfs-)terrein is vrijgesteld aan de openbare weg, dan staat het een weggebruiker vrij om gebruik te maken van het terrein om hier te rijden of parkeren. Zo kan ook een inrit, uitrit of oprit, waarop niet (duidelijk) is aangegeven dat het ‘eigen terrein’ betreft, gezien worden door een weggebruiker als openbare weg. Indien een voertuig op uw terrein wordt geparkeerd dan wordt u als eigenaar van het terrein juridisch gezien ook gelijkgesteld aan een ‘wegbeheerder’. U heeft en houdt daarbij de verantwoordelijkheid over datgene wat er op uw terrein gebeurt.

U kunt dus doen en laten met het terrein wat u wilt, voor zover dit niet door wetgeving wordt beperkt. U kunt er een toegangshek plaatsen, of andere parkeerbeveiliging aanbrengen om het parkeren en inrijden te beperken of voorkomen.

Juridisch gezien is het erg lastig om een voertuig te verwijderen van uw terrein. Er zijn namelijk weinig mogelijkheden om hier een actie op te ondernemen daar u feitelijk zelf geen beperkingen heeft aangebracht voor de weggebruiker(s).

Wat is er mogelijk om uw terrein (preventief) tegen ongewenst gebruik te beschermen:

 1. Er moet een gegronde reden zijn om het voertuig te verwijderen. Bijvoorbeeld het blokkeren van een nooddeur/brandgang, lekken van vloeistoffen, etc.;
 2. Er dient een waarschuwing ‘art. 461 wetboek van strafrecht EIGEN WEG/ EIGEN TERREIN’ te zijn aangebracht;
 3. Er dient een waarschuwing ‘wegsleepregeling van kracht’ te zijn aangebracht;
 4. Er dient een verwijzing naar de ‘voorwaarden voor gebruik van het terrein’ of een geldende ‘wegsleepregeling’ te zijn aangebracht. Een weggebruiker dient deze voorwaarden op elk moment in te kunnen zien. Denk aan een bord met voorwaarden, of een verwijzing naar een publieke webpagina waarop de informatie staat getoond;
 5. Er dient een wegsleepverordening te zijn opgesteld. Alle risico die voortkomt uit het wegslepen van een voertuig, nadat aan de punten 1 t/m 5 is voldaan;
 6. Om te voorkomen dat er door de kentekenhouder van het voertuig aangifte van vermissing of diefstal wordt gedaan is het van belang dat u als eigenaar van het terrein (lees: ‘wegbeheerder’) bij de politie melding maakt wanneer een voertuig in overeenstemming met de opgestelde wegsleepverordening is verplaatst of weggesleept;
 7. Bij voorkeur wordt het voertuig verplaatst binnen hetzelfde terrein naar een plek waar deze geen (of minder) hinder oplevert.

Van Eijck Mobility BV stelt zich vanwege de juridische aspecten terughoudend op bij het uitvoeren van dergelijke opdrachten. Als wij overgaan tot afsleep van een voertuig dat aan bovenstaande voorwaarden voldoet dan kiezen wij er in overleg met de opdrachtgever voor om het voertuig op eigen terrein te verplaatsen, waarbij de opdrachtgever de kosten daarvoor draagt.

Mocht de opdrachtgever de kosten voor de versleping willen verhalen op de kentekenhouder, dan zal deze zélf retentie op het voertuig moeten uitvoeren en dit in haar wegsleepverordening dienen op te nemen. Op deze wijze kan een kentekenhouder op voorhand gewezen worden op de risico’s die genomen worden door tóch op het terrein te parkeren.

Voldoet u aan deze voorwaarden en wilt u toch gebruik maken van onze diensten? Neemt u dan contact met ons op.

Wat gebeurt er als mijn voertuig zwaarder is dan 3500 kg?

Een wegsleep verordening voor voertuigen zwaarder dan 3500 kg vallen onder de categorie zware berging, daarvoor gelden uurtarieven.

Wat gebeurt er als ik mijn voertuig buiten kantoortijden wil ophalen?

Als u uw voertuig buiten kantoortijden wilt ophalen, kunnen er extra afgiftekosten in rekening worden gebracht.

Wat zijn de kosten van de wegsleepverordening?

De kosten bestaan uit wegsleepkosten of voorrijdkosten, bewaarkosten voor elk volgend etmaal en eventueel een afgiftevergoeding. Soms kunnen er extra kosten bijkomen, zoals milieukosten, taxatiekosten en kosten voor demontage en afvoer.

Wat gebeurt er als ik de kosten van de wegsleepregeling niet kan betalen?

Als u de kosten niet kunt betalen, dient u dit te bespreken met de betrokken wegbeheerder of gemeente.

Belangrijk: Voordat we een voertuig vrijgeven, moeten de kosten voor het wegslepen en de opslag zijn voldaan.

Wat gebeurt er als ik het niet eens ben met de wegsleepregeling?

Als u het niet eens bent met de wegsleepregeling, dient u uw bezwaar in bij onze opdrachtgever, meestal is dat de betrokken wegbeheerder of gemeente.

Copyright 2024 Van Eijck | Privacy Policy | Realisatie: [b]reik.